به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی سپنتا در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٢١٠میلیارد تومان فروش داشته است که ۴۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه این شرکت در طی دو سال اخیر در اردیبهشت ٩٨ بوده است.