به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سه شرکت سهامداران خود را برای حضور در مجمع فراخواندند.