به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین اعلام داشت نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی بدلیل نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاهش ، و قیمت بطور میانگین ٢٠درصد کاهش یافته است.ومراتب توسط سازمان حمایت از مصرف وتولید کنندگان به انجمن رنگ ورزین اعلام شده است.