به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های سیمان شرق از افزایش ١۵ درصدی نرخ بتن خبر داد.