به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لعابیران اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده را منتشر نمود.