به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریل پرداز سیر در خصوص تحصیل شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی و اهداف خرید و تاثیر عملکردی آن بر فعالیت های جاری و آتی شرکت توضیحاتی ارائه نمود.