مرتضی علی اکبری معاون اقتصادی و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص علت عدم رشد ارزش سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت : متاسفانه شرکت های معدنی و فلزی از رشدهای اخیر بازار جامانده اند و با وجودی که شرکت های این گروه عملکردهای مثبت و خوبی دارند چه در حوزه تولید و چه در حوزه فروش اما بازار به سمت سهام این گروه اقبال نداشته است، شرایط شرکت های فعال در این حوزه خوب است و گزارشات دوره ای این شرکت ها گویای عملکرد مطلوبی از سوی این شرکت هاست...