در سال ١٣٩٧ بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوبه ای تنظیم شد که به وسیله آن سنگ آهن دانه بندی و گندله مشمول عوارض شده است. بر این اساس مقرر شد که این قانون تا ۵ سال تغییر نیابد اما اخیرا خبرهایی از وضع عوارض ٢٠ تا ٢۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خام شنیده شده که بر اساس این خبرها وضع این عوارض از ابتدای مهر ماه اجرا خواهد شد.