یک مقام مسئول در پلی اکریل : هر گونه اخباری در خصوص شرکت پلی اکریل ایران که در هر فضایی به جز سایت کدال مطرح می شود ، مورد تائید شرکت نیست...