به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی افزایش سرمایه ۴١ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.