به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت آلومراد در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود٢٩میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش٣٧۵درصدی داشته است.فروش مرداد ماه نیز ۴میلیارد تومان بود.