در بازار امروز شاهد حضور حقوقی ها در برخی نمادها به عنوان حامیان جدی بودیم به طوری که این حمایت ها باعث ادامه رونق در معاملات این شرکت ها شده است. این روز ها در نماد نسوز آذر تحرکات حقیقی ها و برخی حقوقی ها به عنوان خریدار جالب توجه است...

در بازار امروز شاهد حضور حقوقی ها در برخی نمادها به عنوان حامیان جدی بودیم به طوری که این حمایت ها باعث ادامه رونق در معاملات این شرکت ها شده است.

نام سهم

خرید

فروش

بیمه البرز

 

صبا تامین2.7 میلیون سهم

بانک پارسیان

----

سرمایه گذاری سمند10.7 میلیون سهم

گروه مالی پارسیان34.5 میلیون سهم

بانک صادرات

----

خدمات مهر925 میلیون سهم

بازارگردان سپهر صادرات11.2 میلیون سهم

بیمه سلامت250 میلیون سهم

بانک تجارت

بازارگردان1 میلیون سهم

خدمات مهر120 میلیون سهم

سرمایه گذاری غدیر

----

بیمه کوثر24.4 میلیون سهم

قطعات اتومبیل

----

سرمایه گذاری سمند3 میلیون سهم

های وب

----

بازارگردان5 میلیون سهم

ایران خودرو

گروه مالی پارسیان200 هزار سهم

----

پترول

گروه پتروشیمی ایران 1 میلیون سهم

مدبران اقتصاد1.2 میلیون سهم

----

ملی مس

----

مالی مهر آیندگان29.9 میلیون سهم

نسوز آذر

سرمایه گذاری تجاری سایه346 هزار سهم

----

بانک اقتصاد نوین

----

تامین مسکن جوانان9.6 میلیون سهم

پارس تجارت منطقه آزاد چابهار3 میلیون سهم