به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٢٣میلیارد تومان درآمد داشته است که ۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد فروردین ماه سال جاری بیشترین درآمد ماهانه در طی دو سال اخیر بوده است.