به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داده پردازی ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٧۶ میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.بیشترین درآمد ماهانه سال جاری در اردیبهشت ماه بوده است.