به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت خدمات انفورماتیک در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٧٧٠میلیارد تومان درآمد داشته است که ١۵٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .گفتنی است مبلغ درآمد دوره مشابه قبلی ۶٠١میلیارد تومان بود.