به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت افرانت در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۶١میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد اسفند ٩۶ بیشترین مبلغ درآمد ماهانه از سال ٩۶ تا کنون بوده است.