به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت همکاران سیستم در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل٩٨ درصد رشد داشته است.درآمد مرداد ماه نیز ١٠میلیارد تومان بود.