به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،به دلیل عدم رعایت ماده ٧ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات،شرکت سنگ آهن گهر زمین فرصت ٢ ماهه به ناشر جهت رعایت موارد ذکر شده داده شد.