تقاضا برای این محصول ۵٩,٨۴٠ تن بود که با عرضه ۵٠,٠۵٠ تنی از سوی شرکت پاسخ داده شد و این در حالی ست که در عرضه قبلی میزان تقاضا برای ورق گرم B به ٩٢،۶٢٠ تن .....