شمش بلوم امروز در بازار کالا با نرخ پایه ٣١,٠٧٧ ریال عرضه و در مجموع با تقاضای ١۶٩ هزارتنی...