مجمع شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان امروز در اصفهان برگزار شد.