آمار تولید و فروش شرکت فولاد هرمزگان به نسبت سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، به طوری که در گزارش فروش پنج ماهه عددی بالغ بر دو هزار و سیصد میلیارد تومان فروش در سال جاری به ثبت رسیده که گویای رشد حدود ٧۵درصدی رقم فروش است.