بورس ٢۴ : نماد غبهنوش هفدهم شهریور ماه متوقف شده است. ناظر بازار علت این توقف را نوسان بیش از ۵٠ درصدی قیمت طی ١۵ روز معاملاتی اعلام کرده اما بررسی های خبرنگار بورس ٢۴ نشان می دهد مساله دیگری موجب توقف نماد شرکت بهنوش ایران شده است. گنجی مدیر امور سهام شرکت بهنوش ایران به بورس ٢۴ گفت: علت توقف نماد غبهنوش برگزاری مجمع به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره بود.