این روزها دلیل برخی از صف خریدها و افزایش تقاضاها به جو مثبت بازار مربوط است و برخی دیگر به شرایط مساعد فروش شرکت ها. به بیان ساده تر رشد قیمتی برخی سهم ها بنیادی است و برخی ناشی از جو مثبت بازار سرمایه.