ایرالکو امروز به عرضه شمش و بیلت در بازار کالا اقدام کرد که در مجموع با تقاضای ٢۴٢٠ تن از سوی خریداران روبه رو شد....