به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی خارک در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ به حدود ١٢٣٠ میلیارد تومان رسید.