به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره غلتک سازان سپاهان افزایش سرمایه ۶٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.