به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان فارس نو اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.