به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های نسوز آذر اعلام داشت درخواست افزایش سرمایه مرحله دوم به سازمان بورس ارسال گردید ولی درخواست فوق به دلیل کافی نبودن مدت زمان باقی مانده تا مهلت دو ساله هیئت مدیره شرکت به منظور عملی نمودن افزایش سرمایه و ابهام در تکمیل فرایند افزایش سرمایه ظرف مدت زمانی تفویض شده تا تاریخ ١ .١١ . ١٣٩٨مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قرارنگرفت . لازم به ذکر میباشد در صورتی که هیئت مدیره مجددا تصمیم به انجام افزایش سرمایه داشته باشد از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد