مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک قوامین به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره صبح امروز با حضور ٩۴.۶٣ درصد از سهامداران برگزار شد.