به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در خصوص افزایش سرمایه شرکت و تسویه حساب با بانک ملی شفاف سازی نمود.