بورس ٢۴ : پالایش نفت اصفهان یکی از شرکت هایی که از نوسانات قیمت نفت اثر می پذیرد و نوسان می کند. در واقع یکی از سهام گروه پالایشی که متغیرهای بنیادی آن در شرایط مطلوبی است و با توجه به عملکرد و «پی بر ای» شرکت جز گزینه های کم ریسک بازار برای سرمایه گذاران به حساب می آید ، همین «شپنا» است. معاون مالی و اقتصادی پالایش نفت اصفهان درباره نوسانات قیمت نفت و همچنین نوسانات قیمت سهام «شپنا» به بورس ٢۴ گفت: پالایشگاه ها از نوسانات قیمت نفت اثر می پذیرند و این موضوعی است که تقریبا همه آن را می دانند...