به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک پارسیان افزایش سرمایه ۵٨۵ درصدی این بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.