بورس ٢۴ : نماد کفرا هفدهم شهریور ماه یعنی یکشنبه هفته گذشته متوقف شد. ناظر بازار دلیل این توقف را تغییرات بیش از ۵٠ درصدی قیمت سهام و برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی اعلام کرد. بهای هر سهم کفرا در روزهای پایانی مرداد ماه در حدود ١۶٧٠ تومان بود و تقریبا طی دو هفته بیش از ۵٠ درصد رشد کرد و از مرز ٢۵٠٠ تومان نیز عبور کرد. بر اساس قوانین با توجه به این که کفرا ساعت ٩:٠٢ صبح روز ١٧ شهریور ماه متوقف شده تا کنون می بایست بازگشایی شده و به تالار شیشه ای بازمی گشت اما توقف کفرا همچنان ادامه یافته است.