به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فیبر ایران اعلام نمود در نظر دارد پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ٢٢.٠٢.١٣٩٧، بخشی از الکتروموتورهای هر دو خط فیبر سابق و بخشی از آهن آلات خط دوم فیبر سابق که دمونتاژ شده است را به صورت نقدی و از طریق مزایـده عمومی به فروش برساند.