به گزارش بورس٢۴،بلوک ۵ درصدی سهام چین چین از سوی آریا ملل زرین با قیمت پایه هر سهم ۴٧٨٢۴ ریالی به ازای هر سهم عرضه خواهد شد