به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجور افزایش سرمایه ١١۴ درصدی شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان از محل سود انباشته را صادر نمود.