اینجاست که به غیرحرفه ای ها و افراد غیرمتمرکز در بازار توصیه می شود به جای «سهم» ، «صندوق» بخرند»!! در حال حاضر ۶٩ صندوق سرمایه گذاری سهامی در بازار سرمایه فعالیت می کنند که مجموع خالص ارزش دارایی های این صندوق ها به ٢٢،٩۵٩،٧۴٠ میلیون ریال می رسد. از بین این ۶٩ صندوق تعداد ١٨ صندوق توانسته اند طی ۶ ماه گذشته بیش از شاخص کل بورس بازدهی عاید سرمایه گذاران خود نمایند. در حالی که متوسط بازدهی ۶ ماه گذشته بازار سرمایه ٧۶ درصد بوده ٨ صندوق سهامی بازدهی بالاتر از صد درصدی داشتند. ارزش ۴ صندوق سهامی بیش از ٩٠ درصد رشد کرد و ٢ صندوق بالاتر از ٨٠ درصد بازدهی را تجربه کردند.

بورس 24 : در حال حاضر 69 صندوق سرمایه گذاری سهامی در بازار سرمایه فعالیت می کنند که مجموع خالص ارزش دارایی های این صندوق ها به 22،959،740 میلیون ریال می رسد.

از بین این 69 صندوق تعداد 18 صندوق توانسته اند طی 6 ماه گذشته بیش از شاخص کل بورس بازدهی عاید سرمایه گذاران خود نمایند. در حالی که متوسط بازدهی 6 ماه گذشته بازار سرمایه 76 درصد بوده 8 صندوق سهامی بازدهی بالاتر از صد درصدی داشتند. ارزش 4 صندوق سهامی بیش از 90 درصد رشد کرد و 2 صندوق بالاتر از 80 درصد بازدهی را تجربه کردند.

بالاترین بازدهی مربوط به صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک بورسیران بود که طی 6 ماه اخیر حدود 123 درصد بازدهی داشت. صندوق مشترک خاورمیانه با حدود 111 درصد دومین صندوق پربازده بود. صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان و صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به صورت مشترک با حدود 110 درصد رتبه سوم این جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند و به عنوان سومین صندوق پربازده سهامی طی 6 ماه گذشته شناخته شدند.

در این میان صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران و سپهر آتی خوارزمی کم بازده ترین صندوق های سهامی در 6 ماه گذشته شناخته شدند.

در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که مجموع خالص ارزش دارایی های آن ها به 1،620،951،054 میلیون ریال می رسد صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن با 22.6 درصد بازدهی در 6 ماه گذشته پربازده ترین بود.

البته دقت داشته باشید که چون عمر برخی از صندوق ها به 6 ماه نمی رسد بنابراین میزان بازدهی آن ها به طور دقیق قابل محاسبه نبوده ، مثل صندوق سرو که در عمر سه ماهه خود 25 درصد بازدهی داشته است.