بیشتر بودن نرخ شیر خام از قیمت مصوب و همچنین موانع صادراتی از جمله مشکلات این صنعت است که سبب کاهش سودآوری شرکت های تولید کننده محصولات لبنی شده است.