بورس ٢۴ : بهای هر سهم لامیران یک سال قبل در چنین روزهایی در حدود ۵٠٠ تومان قرار داشت. اما در طول یک سال گذشته ارزش قیمت هر سهم فلامی بیش از ۶ برابر شده و اخیرا نیز در محدوده ٣۴٠٠ تومان باز هم شاهد تشکیل صف خرید بر روی این نماد هستیم. شرکت لامیران در دوره ١١ ماهه منتهی به ٣١ مرداد ٩٨ در حالی ٢٨٧ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مدت زمان مشابه سال قبل ١٢۴ میلیارد ریال درآمد حاصل کرده بود. یعنی در طول یک سال گذشته درآمدهای لامیران بیش از دو برابر افزایش یافته است. بر مبنای آخرین صورت های مالی این شرکت که مربوط به دوره ٩ ماهه منتهی به ٣١ خرداد ٩٨ است ، درآمدهای عملیاتی ١٢۴ درصد، سود عملیاتی ۶٣٠ درصد و سود هر سهم شرکت ۶٣٨ درصد نسبت به ٩ ماهه سال مالی ٩٧ افزایش یافته است.