به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ ١٣٩٨.٠۵.٢۶ به استحضار می رساند علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ١٠ روزه دیگر (تا تاریخ ١٣٩٨.٠٧.٠۶ ) تمدید می گردد.