شاخص‌ های اقتصادی بسیار دلگرم‌ کننده است علی الخصوص و به طور ویژه بازار سرمایه ایران وی با بیان اینکه در ماه‌ های اخیر علیرغم فشار دشمن شاهد علائم مثبتی در عرصه‌ های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی هستیم، در ادامه سخنان خود گفت...

بورس 24: حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه در ماه‌ های اخیر با وجود فشار دشمن شاهد علایم مثبتی در عرصه‌ های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی هستیم، گفت: امروز شاخص‌ های اقتصادی به ویژه بورس، ارز خارجی و امیدی که در زمینه رشد اقتصادی و سرعت تولید ایجاد شده بسیار دلگرم‌ کننده است و نشان می دهد، با ایستادگی و مقاومت خود می‌ توانیم دشمن را مأیوس و به پیروزی برسیم.  

روحانی چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اینکه در شرایطی که دشمن همه فشارهای اقتصادی را بکار گرفته است، نباید برخی از تندروی ها و مسیرهای غی ردقیق که مردم را آزار می‌ دهد در جامعه اجازه بروز پیدا کند، چرا که مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه داد که براساس بی‌ دقتی‌ ها غصه جدیدی بر مردم وارد شود.

وی با بیان اینکه در ماه‌ های اخیر علیرغم فشار دشمن شاهد علائم مثبتی در عرصه‌ های مختلف بویژه در زمینه اقتصادی هستیم، گفت: امروز شاخص‌ های اقتصادی به ویژه بورس، ارز خارجی و امیدی که در زمینه رشد اقتصادی و سرعت تولید ایجاد شده بسیار دلگرم‌ کننده است و نشان می دهد با ایستادگی و مقاومت خود می‌توانیم دشمن را مأیوس و به پیروزی برسیم.

منبع: کالا خبر