به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،داروسازی زاگرس فارمد پارس در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۴۵میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.فروش مرداد ماه از میانگین فروش ۵ماهه بیشتر می باشد.