به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی امین در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١۴٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٣۴میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .فروش مرداد ماه از میانگین فروش ۵ماهه بیشتر می باشد.