به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٣٧ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال جاری در اردیبهشت ماه بوده است.