به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٧٩ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ١٠٨درصدی داشته است .فروش مرداد ماه نیز ١٨ میلیارد تومان بود.