به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی کیمیدارو در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۶٣میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ٨۵درصدی داشته است .فروش مرداد ماه نیز حدود ١۶ میلیارد تومان بود.