به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کارخانجات دارو پخش در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨مبلغ ٢٧٩میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش حدود ٩٠درصدی داشته است.فروش مرداد ماه نیز ٧۵ میلیارد تومان می باشد.