به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در ۵ ماه نخست عملکرد سال جاری، ٣٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.