به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ۵۴ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه نخست سال ١٣٩٨ زرین معدن آسیا بود. فروش این شرکت در زمان یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیری مواجه بود.